Механико-технологическое отделение

Мухамедова Бөлім меңгерушісі/ Заведующий отделением – Мухамедова Сауле Мараловна

Специальности/Мамандықтар:

1303000 «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Біліктілігі: электромеханик

Электромеханиктің кәсіби қызмет нысаны болып:

 • сигналдау орталықтандыру және блоктау нысандарының электрлік және электромеханикалық құрылғылары;
 • монтаж, төсем, диагностикалау, эксплуатациялау және жөндеу теміржол автоматика және телемеханиканың негізгі құрылғылары;
 • керекті өзгерістерді өндіру, қызметкерлердің жұмысын қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету;

Электромеханиктің кәсіби қызметінің түрлеру:

 • қалыпты күйін қамтамасыз ету, қызмет көрсетілетін құрлығылар және құрал-жабдықтардың авриясыз және сенімді жұмысы;
 • технологиялық процеспен байланысты, материалдарды, тораптарды, бөлшектерді, құрал-жабдықтарды, диагностикалау және нысандардың күйін бақылауды іске асыру;
 • автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларын реттеу, жөндеу және тексеру;
 • сұлбаның, бөлшектердің және барлық тораптардың техникалық күйін бақылау және диагностикалау.

Білу: Автоматика жүйесімен станция және аралық құрал-жабдықтарының эксплуатацилық-техникалық негізі

Қызмет көрсетудің және жөндеудің технологиясын, СОБ құрылғыларының төсемі және монтаждаудың түрлерін, теміржол автоматикасының жүйелерін, электрқоректің аппаратуларын және СОБ желілік құрылғыларын

Меңгеру: Автоматиканың станциялық және аралық құрылғыларының принципиалдық сұлбасын оқу

Электроқоректендіру және желілік құрылғыларының аппаратурасын, теміржол автоматикасының құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Оқыту мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі:

Орта жалпы білім базасында — 2жыл 10 ай.

Негізгі жалпы базасында- 3 жыл 10 ай  (бюджет)


1303000 «Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте»

Квалификация: электромеханик

Объектами профессиональной деятельности электромеханика являются:

 • электрическое и электромеханическое оборудование объектов сигнализации, централизации и блокировки;
 • монтаж, наладка, диагностирование, эксплуатация и ремонт  основной аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики;
 • производство необходимых изменений, обеспечение безопасных условий работ персонала.

Виды профессиональной деятельности электромеханика:

 • обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемых устройств и оборудования;
 • осуществление диагностирования и  контроля  состояния объектов, оборудования, узлов, деталей, материалов в соответствии с технологическим процессом;
 • проверка, наладка и регулировка устройств автоматики, телемеханики и связи.
 • диагностика и контроль технического состояния всех узлов, деталей и схем;

Знать: Эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов системами автоматики

Технологию обслуживания и ремонта, приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной  автоматики, аппаратуры электропитания и   линейных устройств СЦБ.

Уметь: Читать  принципиальных схем станционных и перегонных устройств автоматики;

Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств.

Обучение ведется на государственном и русском языках.

Срок обучения:

На базе 11 классов-2 года 10 месяцев,

На базе 9 классов- 3 года 10 месяцев ( бюджет)


1203000 «Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»

Біліктілігі : техник

Маманның қызмет объектілері:темір жол станциялары:темір жол қызметі (жүтік,жолаушылық тасымалдау қызметі):жобалық және ғылыми зерттеу институттары:есептеуші орталықтары:өнеркәсіптік темір жол көлігі;тасымалдаудың басқару орталығы болып табылады.

Осы мамандық бітірушілері: көлік кәсіпорындарының жұмыс техологиясын:төлемдердің,цехтардың,кәсіпорындардың мамандануын,олардың өндірістік байланыстарын:өндіріс басқарудағы әдет-тәсілдерін:өндіріс басқаруын ұйымдастырудың талдау әдістерін білетін болды.

Техник : темір жол желілерінде тасымалдау процесін басқаруды:жолаушылар мен жүктердің жеткізу мерзімін және саласын қамтамасыз етуді:тасымалдау процесін басқарудағы,пойыз жұмысындағы оперативті жоспарлау мен техникалық нормалардың талаптарын шешуді істей алады.

Оқыту мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі:

Орта жалпы білім базасында — 2жыл 10 ай.

Негізгі жалпы базасында- 3жыл 10 ай  (бюджет)


Специальность 1203000 «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном  транспорте»

Объектами его деятельности являются:

Железнодорожные станции: службы железных дорог (грузовая,пассажирская,перевозок):проектные и научные исследовательские институты; вычислительные центры: промышленный железнодорожный транспорт; центр управления перевозками

Выпускники этой специальности будут знать:

Технологию работы транспортных предприятий; специализацию предприятий ,цехов, участков, производственные связи между ними, формы и методы управления производством; методы анализа организации управления производством.

Техник будет уметь: управлять процессом перевозок на сети железных дорог; обеспечивать своевременность и качество доставки грузов и пассажиров; обеспечивать безопасность и бесперебойность движения поездов; решать задачи технического нормирования и оперативного планирования поездной работы; управление процессом перевозок.

Обучение ведется на государственном и русском языках.

Срок обучения:

На базе 11 классов-2 года 10 месяцев,

На базе 9 классов- 3 года 10 месяцев ( бюджет)


[gview file=»http://college.kineu.kz/wp-content/uploads/2016/06/МТО.pdf»]

Комментарии для сайта Cackle